Informacje o przetwarzaniu danych osobowych (RODO)

16 września 2018r.
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających z usług Samorządowego Żłobka w Jedliczu

Samorządowy Żłobek w Jedliczu zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, s. 1) informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani /Pana dziecka jest Samorządowy Żłobek w Jedliczu, ul. Rejtana 38c, 38-460 Jedlicze.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: kontakt : merit.inspektor.rodo@gmail.com

 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a, c w/w rozporządzenia oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r., 603 z późn. zm.) w celu wypełnienia obowiązku prawnego, zgodnie z przepisami.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi obowiązującymi w Samorządowym Żłobku w Jedliczu.
 • Przysługuje Pani /Panu prawo do :
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych(„prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do świadczenia usług opieki nad dzieckiem w żłobku.
 • W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, Samorządowy Żłobek w Jedliczu nie będzie miał podstaw prawnych do realizacji umowy oświadczenie usług w żłobku.
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.